telephoneemaillinkedin


Wat houdt een ruimtelijke onderbouwing in?

Wanneer het door u gewenste gebruik van uw perceel of uw bouwplan niet past in de regels van het bestemmingsplan, maar de gemeente heeft aangegeven wel mee te willen werken (bijvoorbeeld door een positief principebesluit), is het mogelijk om via een aparte ruimtelijke procedure alsnog uw plan planologisch-juridisch geregeld te krijgen. De gemeente heeft de mogelijkheid om met een uitgebreide omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Medewerking kan alleen worden verleend als uw plan niet strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Om te kunnen aantonen dat uw plan hieraan voldoet, is het opstellen van een zogeheten ruimtelijke onderbouwing nodig. Hierin wordt beschreven in welke mate uw initiatief past in het geldende beleid en of dit geen (grote) gevolgen heeft voor de omgeving van het plangebied. Zo wordt uw plan door de ruimtelijke onderbouwing in het juiste ruimtelijk-juridisch kader gezet. Daarnaast is het nuttig om de planschaderisico's in beeld te hebben. Hiervoor kan u door ons een planschaderisicoanalyse laten opstellen.

Direct naar contactformulier Nu bellen

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024, onder de Omgevingswet, heeft u bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het omgevingsplan een onderbouwing ‘BOPA’ (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) nodig.


Wat dient er aangetoond te worden?
In een goede ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond wat de gevolgen voor de omgeving zijn op diverse ruimtelijke aspecten. Een goede ruimtelijke onderbouwing bevat naast de beschrijving van uw initiatief eveneens een beschrijving van het relevante beleid en de relevante ruimtelijke- en milieukundige aspecten. De omvang van de milieuonderzoeken en van de uiteindelijke ruimtelijke onderbouwing hangen sterk af van de aard en omvang van uw initiatief. 

De bilt panoramaWelke ruimtelijke- en milieukundige aspecten zijn relevant?
Een goede ruimtelijke onderbouwing vermeldt de uitvoeringsaspecten archeologie en cultuurhistorie, hinder bedrijvigheid, flora en fauna, waterhuishouding, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en geluid. Kubiek kan alle deskundigheid die nodig is hiervoor leveren met daarbij een efficiënte coördinatie. In sommige gevallen kan het zijn dat voor één of meerdere omgevingsaspecten een ontheffing nodig is. Meer informatie betreffende ontheffingsmogelijkheden kunt u hier vinden. 

Wat wordt verstaan onder financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid?
In de ruimtelijke onderbouwing wordt de wenselijkheid en uitvoerbaarheid aangetoond. Hiervoor wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. Is er een anterieure overeenkomst tussen gemeente en aanvrager gesloten waarmee is vastgelegd dat het risico op planschade voor de aanvrager is? Hoe verloopt het communicatietraject met de omliggende bewoners en bedrijven? Op welke wijze hebben mensen de kans gekregen om te reageren op het plan? Van initiatiefnemers wordt steeds vaker verwacht dat zij hierop inspelen. Met de komst van de Omgevingswet wordt het zelfs verplicht om in het planproces hier aandacht aan te besteden. Kubiek kan u hierbij ondersteunen indien dat gewenst is.

Hoe verloopt de procedure (en termijnen)?
Met de zogeheten uitgebreide omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1a onder 3 Wabo) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan om uw voornemen alsnog planologisch te regelen. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing is een verplicht onderdeel van deze procedure. 

De aanvrager zal de ruimtelijke onderbouwing in concept opstellen en ter toetsing voorleggen aan de gemeente. De gemeente zal de ruimtelijke onderbouwing zelf toetsen en indien nodig ook afstemmen met andere overheden (bijvoorbeeld de Milieudienst of het Waterschap). Dit heet het bestuurlijk overleg. Vervolgens kan de ruimtelijke onderbouwing worden afgerond en worden gepubliceerd. De termijnen die nodig zijn hebben wij voor u in een overzicht gezet.

Kruimelgeval
In sommige gevallen betreft de planologische wijziging maar een kleine aanpassing, bijvoorbeeld wanneer alleen het gebruik wijzigt van een object. Omdat er dan sprake is van geringe verandering is er een mogelijkheid opgenomen in de wet om via een versnelde procedure te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Deze regeling heet de kruimelgevallenregeling. Ook voor een kruimelgeval is het van belang dat er een goede en volledige ruimtelijke onderbouwing word opgesteld. De proceduretermijn is echter korter; in de regel wordt er binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing genomen door het bevoegd gezag. Of uw initiatief in aanmerking komt voor de kruimelgevallenregeling vertellen wij u graag, neem gerust contact met ons op

Wat kost het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing?
De kosten voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing variëren sterk en zijn afhankelijk van de omvang van het plan en de impact op de omgeving. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven, een ruimtelijke onderbouwing is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie van de kosten geven.

Voor een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van het afwijken van het bestemmingsplan (art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo) gelden de volgende indicatieve tarieven:

  eenvoudig gemiddeld complex
Ruimtelijke onderbouwing
exclusief onderzoeken 
€ 1.000,00 - € 2.000,00 € 2000,00 - € 3000,00  > € 3000,00


De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten exclusief BTW. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente en eventueel vereiste onderzoeken zoals quickscan flora en fauna, verkennend bodemonderzoek, akoestisch onderzoek en een archeologisch bodemonderzoek. De exacte kosten voor de ruimtelijke onderbouwing van uw plan geven wij u graag in de vorm van een vrijblijvende offerte. Bel ons gerust of stuur een bericht via de website.

Kubiek is deskundig in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing.
Als adviesbureau in de ruimtelijke ordening heeft Kubiek een ruime ervaring met uiteenlopende ruimtelijke onderbouwingen. Wij zien vooral een meerwaarde in de centrale coördinatie van alle noodzakelijke onderzoeken. Zo hoeft u als initiatiefnemer niet bij verschillende specialisten onderzoeken uit te zetten en met onze ervaring kunnen wij sturen op een efficiënte aanpak en besparing van kosten. Daarnaast organiseren wij graag een digitale participatieavond voor u.

Wilt u meer weten over een ruimtelijke onderbouwing?
Neemt u dan contact op met onze adviseurs. Zij hebben ruime ervaring met het opstellen van dergelijke onderbouwingen.

 


Naar Omgevingsvergunningen


Nieuwsbrief