telephoneemaillinkedin

U heeft een locatie voor een ontwikkeling op het oog, maar wat speelt er zo al?

Het komt veelvuldig voor dat u als ontwikkelaar, particulier of overheid een locatie op het oog heeft voor een bepaalde ontwikkeling, maar dat er geen duidelijk overzicht is welke belangen er spelen en wat precies het vigerend ruimtelijk beleid is. Kubiek is deskundig in het uitvoeren van een eerste ruimtelijke verkenning; de locatieanalyse. Hoe uitgebreid deze analyse moet zijn is veelal contextafhankelijk. Voor het realiseren van een compleet nieuwe woonwijk zullen meer belangen en beleidsstukken meespelen dan voor een kleine bestemmingswijziging. 

Van belang zijn vaak gemeentelijke beleidsstukken zoals de structuurvisie (in de toekomst de omgevingsvisie), de woonvisie en de welstandsnota. Ook het collegeprogramma, de gemeentelijke koers van de zittende coalitie, kan van belang zijn voor uw initiatief. Voor grotere plannen kan eveneens het provinciale beleid in de vorm van een Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en een Provinciale Ruimtelijke Verordening van belang zijn. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat het plan impact heeft op beleid dat vanuit het Rijk wordt gevoerd.   

Hindercirkels

Hierboven is bijvoorbeeld een eerste locatieverkenning op het gebied van geur uitgevoerd. Agrarische bedrijven hebben geurcirkels rond hun bedrijfsopstallen. Deze cirkels bepalen voor de buren de afstand die nodig is voor een goed woon- en leefklimaat. Zo kan bijvoorbeeld binnen deze cirkels niet zomaar een woningbouwproject worden uitgevoerd. Door middel van geuronderzoek en eventueel extra maatregelen zou de ontwikkeling alsnog mogelijk kunnen worden gemaakt. Voordat het echter zo ver is, is het voor u wel fijn om te weten waar u aan toe bent. Hierbij kan een eerste locatieanalyse zeer van pas komen. Daarnaast kan het nuttig zijn om vooraf de planschaderisico's in beeld te hebben. Hiervoor kunt u een planschaderisicoanalyse door ons laten opstellen.

Onze ervaring is dat voor elke locatie andere omgevingsfactoren bepalend zijn. Naast geurhindercirkels zijn dit bijvoorbeeld geluid, archeologie, bodem en externe veiligheid.  


Heeft u een mooi initiatief voor ogen maar heeft u nog geen idee wat er zich allemaal afspeelt in de omgeving van het plangebied? Neem contact met ons op via de website of met een van onze adviseurs

Nieuwsbrief