telephoneemaillinkedin

Wat is een inrichtingsplan / inpassingsplan?

Bij een ruimtelijk initiatief waar sprake is van nieuwbouw, staat vaak de inrichting van het kavel centraal. De inrichting kan van belang zijn voor de beeldkwaliteit van het perceel en de directe omgeving. Vaak zijn er diverse zaken die invloed hebben op de inrichting van een perceel, waarbij gedacht kan worden aan de bereikbaarheid, aanwezigheid van bomen en wegen, zonoriëntatie en perceelgrenzen. Bij de inrichting van een terrein of kavel wordt daarnaast gekeken naar de inpassing in de omgeving, de specifieke kernkwaliteiten, de omgeving of het gebied. Een inrichtingsplan is een plan waarin alle ruimtelijke zaken samenkomen in een weloverwogen en integraal ontwerpplan. Doel is een optimale invulling van de locatie waarbij de ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven. Dit plan wordt vervolgens aan de gemeente voorgelegd ter beoordeling.

Wat kan Kubiek hierin betekenen?

Voor het opstellen van een inrichtingsplan is vooraf een analyse nodig van de bestaande situatie. De gewenste ontwikkeling wordt in kaart gebracht en de specifieke locatie wordt geanalyseerd. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn qua bereikbaarheid, stedelijke of landschappelijke inpassing en de lokale kernkwaliteiten van het gebied. Om dit uit te werken is planologische en bouwkundige kennis vereist. Kubiek heeft ruime ervaring met het ontzorgen van de opdrachtgever op gebied van inrichtingsplannen. Samen met u streven wij naar een optimale invulling van uw kavel, binnen mogelijke planologische en welstandstechnische eisen. 

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met onze adviseurs. Samen met u kunnen wij de mogelijkheden bespreken en onze kennis met u delen.

Inrichtingsplan kubiek ruimtelijke plannen

Naar Stedenbouw

Nieuwsbrief