telephoneemaillinkedin

kubiek-beeldmerk De Omgevingswet


Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet voegt 26 wetten samen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Verschillende oude wetten voor ruimte, infrastructuur, natuur, water, milieu en wonen worden geïntegreerd in één overzichtelijke wet. Naar verwachting zal de Omgevingswet in januari 2023 in werking treden. De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft echter nu al de mogelijkheid aan overheden om te experimenteren met de Omgevingswet.


Om de wet tot uitvoering te brengen, worden de volgende zes kerninstrumenten ingezet:

1. De omgevingsvisie
Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving opstellen. Deze visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed en is richtinggevend bij de omgevingsplannen en omgevingsverordeningen.

2. Het programma
Het programma bestaat uit beleidsvoornemens en maatregelen om de doelen uit de omgevingsvisie duidelijk en concreet te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het rioleringsprogramma.

3. Decentrale regelgeving, waaronder:
a. De omgevingsverordening van de provincie
Hierin staan regels voor burgers en bedrijven (bijvoorbeeld over vergunningplichten), regels voor de overheid (bijvoorbeeld over hoe ze een vergunningaanvraag moeten beoordelen) en instructieregels voor gemeenten en waterschap over hoe zij hun taken moeten uitvoeren.
b. Het omgevingsplan van de gemeente
Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen zodra de Omgevingswet in werking treedt. Het bevat regels over activiteiten waar iedereen binnen de gemeente zich aan moet houden.
c. De waterschapsverordening van het waterschap
De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen en watergangen binnen het beheersgebied van een waterschap.

4. Algemene rijksregels
Deze regels geven vooraf duidelijkheid over wat wel en niet mag bij een activiteit. Deze regels hebben bijvoorbeeld betrekking op bouw- en sloopactiviteiten en milieubelastende activiteiten.

5. De omgevingsvergunning
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt toestemming gevraagd om een bepaalde activiteit in de fysieke leefomgeving uit te voeren. Met deze omgevingsvergunning komen veel vergunningen samen en hoeft er maar één vergunning aangevraagd te worden.

6. Het projectbesluit
Met een projectbesluit kan een bevoegd gezag toestemming geven voor ingrijpende en ingewikkelde projecten waarbij een publiek belang speelt.


En Kubiek?

Kubiek Ruimtelijke Plannen is een bureau dat mee gaat met de nieuwste ontwikkelingen en zich actief voorbereid op de Omgevingswet. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het doorlopen van planologische en juridische procedures en helpen u graag bij uw vragen. Daarnaast biedt Kubiek een cursusprogramma Omgevingswet aan. Meer informatie en inschrijven via deze link. 


Links:

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Archief Kubiek

Contact

Kubiek Ruimtelijke Plannen
Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01