telephoneemaillinkedin

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting in januari 2024) wordt er niet langer een vergunning aangevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan, maar van het omgevingsplan. Wanneer een activiteit in strijd is met het omgevingsplan heet dit onder de omgevingswet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Om uw plan alsnog te realiseren is er een onderbouwing benodigd, hierbij dient de ontwikkeling te vallen onder twee categorieën:

  1. een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen;
  2. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

Wat verandert er met deze ontwikkeling?

  • Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere en de uitgebreide omgevingsvergunning. Onder de omgevingswet is standaard de reguliere procedure van toepassing welke bij de gemeente intern 8 weken met eventueel een verlenging van 6 weken duurt (zie planning voor doorlooptijden). Bij de gevallen waar advies met instemming van bijvoorbeeld een provincie nodig is, geldt een termijn van 12 weken in plaats van 8 weken. De uitgebreide procedure bestaat nog wel. Deze mag toegepast worden als de aanvrager daarom verzoekt, of als als het gaat om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.
  • De kruimelregeling komt niet voor in de Omgevingswet. Dit omdat de reguliere procedure straks standaard van toepassing is bij een afwijking van het omgevingsplan.
  • ‘Lex silencio positivo’ is niet meer van toepassing. Lex silencio positivo houdt in dat een vergunning van rechtswege wordt verleend. Onder de Omgevingswet is dat niet meer het geval.
  • Het omgevingsplan verschilt onder andere van een bestemmingsplan doordat deze breder georiënteerd is en meer regels bevat. Het omgevingsplan ziet niet alleen op de goede ruimtelijke ordening, maar op de hele fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat dan ook meer regels dan het bestemmingsplan, veel gemeentelijke verordeningen en voormalige rijksregels zijn onderdeel van het omgevingsplan. Er dient daarom bij het een vergunning door gemeentes een bredere toetsing gedaan te worden waardoor ook een uitgebreidere onderbouwing benodigd is.

Wat doet Kubiek?

Kubiek kan voor u een onderbouwing opstellen. Daarnaast kunnen we u helpen met de voorbereiding van uw vergunningaanvraag. Afstemming met de gemeente is in deze fase van belang.

In een onderbouwing moeten de belangrijkste elementen van het project als ook de invloed van het project op haar omgeving en vice versa worden beschreven. Daarbij wordt –voor zover relevant– ingegaan op de volgende zaken:

  • een beschrijving van het plangebied, waarin we aandacht zullen besteden aan de toekomstige situatie op de locatie;
  • een omschrijving van de geldende, planologische situatie;
  • een toetsing aan het rijksbeleid, provinciaal en/of gemeentelijk beleid, inclusief de relevante instructieregels;
  • een gemotiveerde, onderbouwing van de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het plan.

Als onderdeel van de uitvoerbaarheid zal in de onderbouwing een beschrijving gegeven worden van diverse uitvoeringsaspecten (indien nodig ondersteund door onderzoek).

 

Nieuwsbrief