telephoneemaillinkedin

terug naar ruimtelijke plannen

Wat houdt een bestemmingsplan in?
In ons land is voor ieder perceel vastgelegd welke doeleinden en bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Deze gebruiks- en de bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in het vigerend bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan is het plan dat op dat moment op de aangewezen plaats van kracht is. Gemeenten zijn in principe de aangewezen overheidslaag die bestemmingsplannen maken en vaststellen. Als er zwaarwegende provinciale of zelfs rijksbelangen in het spel zijn, kunnen de provincies en het rijk ook zelfstandig bestemmingsplannen (zogeheten inpassingsplannen) vaststellen. Zij nemen hiermee de taak over van de gemeente.

Bestemmingsplan maken


Wanneer particuliere partijen, zoals burgers, ondernemers of ontwikkelaars behoefte hebben aan een nieuw bestemmingsplan ten opzichte van het vigerend bestemmingsplan om hun initiatief planologisch mogelijk te maken, leggen gemeenten steeds vaker de bal bij de initiatiefnemer. Diegene die baat heeft bij een nieuw bestemmingsplan zal, in overleg met de gemeente, zelf zorg moeten dragen voor het (laten) maken van een bestemmingsplan. 

In overleg met de gemeente
wordt wel de inhoud van het bestemmingsplan bepaald, maar de feitelijke werkzaamheden voor het opstellen van het plan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente brengt vervolgens zelf het bestemmingsplan in procedure en zal het uiteindelijk vaststellen waarmee de wijziging van het bestemmingsplan definitief is.

Een bestemmingsplan bestaat ten minste uit drie onderdelen:

  • een verbeelding;
  • een set regels;
  • en een toelichting.
Op de verbeelding (voorheen plankaart genoemd) wordt aangegeven welk perceel of welke percelen in het plan betrokken zijn. Daarnaast geeft de verbeelding inzicht in de verschillende bestemmingen op de betreffende (delen van de) percelen.
In de regels zijn de juridische zaken opgenomen die bepalen wat er in het betreffende plangebied is toegestaan binnen de opgenomen bestemmingen. In de regels is onder andere terug te lezen wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn binnen een bestemming.

Tenslotte biedt de toelichting nadere informatie over het plan. In de toelichting is het doel van het bestemmingsplan beschreven en wordt aangegeven hoe de ontwikkeling aansluit bij het geldende beleidskader. Daarnaast bevat de toelichting de verantwoording van de ruimtelijke- en milieutechnische aspecten van het bestemmingsplan. Voor deze verantwoording zijn veelal diverse onderzoeken noodzakelijk. Te denken valt hierbij aan archeologisch onderzoek, bodemonderzoek en onderzoek naar de effecten op flora en fauna.

Wanneer de gemeente u verzoekt een bestemmingsplan op te (laten) maken voor uw initiatief bent u bij ons aan het juiste adres. Onze adviseurs werken dagelijks met bestemmingsplannen en hebben ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen. Kubiek is dan ook een gedegen partner die uw ruimtelijk initiatief met een nieuw bestemmingsplan mogelijk maakt. Daarnaast kan het nuttig zijn om de planschaderisico's in beeld te hebben. Hiervoor kunt u door ons een planschaderisicoanalyse laten opstellen.

Wat kost het opstellen van een (postzegel)bestemmingsplan?
De kosten voor het opstellen van een (postzegel)bestemmingsplan variëren sterk en zijn afhankelijk van de omvang van het plan en de impact voor de omgeving. Door de sterk wisselende context per locatie is een standaard prijsindicatie niet te geven. Een (postzegel)bestemmingsplan is altijd maatwerk. Op basis van onze ervaring in diverse projecten kunnen wij wel de onderstaande indicatie geven.

Voor het opstellen van een (postzegel) bestemmingsplan rekenen wij de volgende indicatieve tarieven:

  Eenvoudig Gemiddeld Complex
(postzegel) bestemmingsplan
exclusief onderzoeken
€ 3.000,00- € 5.000,00 € 5.000,00 - € 10.000,00 > € 10.000,00 


De bovenstaande tarieven gelden voor onze advieskosten. Voor een procedure moet u daarnaast nog rekening houden met legeskosten van de gemeente en eventueel vereist onderzoek naar omgevingsaspecten zoals: archeologie, bodem, flora- en fauna en geluid. De exacte kosten voor een postzegelbestemmingsplan geven wij u graag. Belt u ons gerust of stuur een bericht via de website.

Wilt u meer weten over een bestemmingsplan?

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Naar Ruimtelijke plannen

Nieuwsbrief