telephoneemaillinkedin

kubiek-beeldmerk Grondzaken met de OverheidDe aan- en verkoop van grond zijn zaken met verstrekkende gevolgen en daarom verdient het de hoogste zorgvuldigheid. Overheden kopen en verkopen grond in het algemeen belang, vaak voor aanleg van nieuwe wegen of paden of de aanpassing van bestaande wegen. Daarnaast willen overheden met grondposities ook kunnen sturen op bouwprojecten.

Overeenkomsten over grondzaken met overheden zijn om drie redenen speciaal:

  1. Het gemeentebestuur (College van B&W) beslist over het al dan niet doorgaan van de overeenkomst.
  2. De overeenkomsten bevatten vaak  bepalingen die afhankelijk zijn van besluitvorming waarover bezwaar en beroep mogelijk zijn (bevoegdhedenovereenkomst), bijvoorbeeld in de vorm van een ontbindende of juist een opschortende voorwaarde. Dergelijke bepalingen zijn te lezen als een intenties van de overheid om bepaalde publiekrechtelijk besluiten te nemen..
  3. De overheid kan soms vanwege het algemeen belang  bereid zijn om bovenop een goede grondprijs aanvullende bedingen op te nemen die voor de private partij gunstig zijn.
Slechts zelden gaat de overeenkomst alleen over het leveren van grond. Over allerlei zaken worden bepalingen (bedingen) opgenomen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan, milieuzaken, bouwplannen en diverse ontbindende voorwaarden.  Omdat in deze bepalingen diverse risico’s zijn besloten dient u zich goed te laten adviseren over uw belangen en de formuleringen. Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft ruime ervaring met grondzaken met overheden.

Ruimtelijke ordening is één van de factoren als het gaat om de geschiktheid van een perceel voor een bepaalde functie. Bij de aankoop van een perceel of gebouw is het van belang te weten of u als koper het object kunt gebruiken voor het doel wat u er mee heeft. Daarvoor is inzage in het bestemmingsplan nodig. Kubiek Ruimtelijke Plannen kan dit onderzoek voor u uitvoeren. Omdat bestemmingsplannen een looptijd hebben van 10 jaar onderzoeken we ook of de gemeente veranderingen in de bestemming voorziet en/of mee wil werken aan bestemmingswijziging. Als verkopende partij wilt u potentiële kopers goed op de hoogte stellen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het object. Een rapport van een gespecialiseerd bureau op dit gebied kan daarbij helpen.

Bij grond zaken met de overheid kan het in sommige situaties aan te bevelen zijn om in het (ver)koopcontract een ontbindende voorwaarde op te nemen die verband houdt met overheidsbesluiten in ruimtelijke ordening.

Is er in de grondtransactie ook sprake van bijzonderheden, zoals een milieuverontreiniging, uit te voeren werkzaamheden, kavelruil, voortgezet gebruik, meerwaardeclausule, zakelijk recht, etc, dan kan Kubiek Ruimtelijke Plannen vanuit haar jarenlange ervaring en zakelijke inslag daarin adviseren.

Den Haag

Naar ruimtelijk en juridisch advies

Nieuwsbrief