14 november 2023

Van Participatie tot Prachtig Plan: Cronenburgh IV

Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht
14 november 2023

Van Participatie tot Prachtig Plan: Cronenburgh IV

Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht

Vragen over deze blog?

Kom rechtstreeks in gesprek met de adviseur.
Rex Den Heijer
Rex den Heijer
Directeur | Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Pelle Keizer
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Cronenburgh IV: Van Participatie tot Prachtig Plan

Afgelopen zomer organiseerden Rex den Heijer en Pelle Keizer van Kubiek Ruimtelijke Plannen en stedenbouwkundige Stef Veldhuizen meerdere participatiesessies. Op basis van de input van deze bijeenkomsten werkte Stef het stedenbouwkundig plan verder uit. Onlangs is op een participatieavond het eerste concept gepresenteerd van de woonwijk Cronenburgh IV aan de ontwikkelgroep. Het resultaat mag er zijn: het plan werd positief ontvangen en alle deelnemers herkennen zich hierin terug. Prachtig voorbeeld van co-creatie.

Het gaat om een plan voor invulling van de laatste fase van de nieuwbouwwijk Cronenburgh in Loenen. Het concept stedenbouwkundig plan is het resultaat van de gezamenlijke inbreng van alle deelnemers van het uitgebreide participatietraject met de ontwikkelgroep, naast deze avond bestaande uit 2 eerdere participatieavonden en een excursie voor het opdoen van inspiratie in andere woonwijken.

De ontwikkelgroep bestaat uit de mogelijk toekomstige bewoners, omwonenden, Volkstuinvereniging Eigen Teelt, Golfclub Old Course Loenen, Vechtplassencommissie, Fietsersbond, Dorpsraad Loenen, gemeente Stichtse Vecht, initiatiefnemer Warmtink, Stef Veldhuizen ontwerp en advies en Kubiek Ruimtelijke Plannen. Kubiek heeft het participatietraject opgezet en begeleid namens de initiatiefnemer, en geborgd dat de ontwikkelgroep bestaat uit een goede afspiegeling van de diverse belanghebbenden. De gemeente was zelf niet betrokken bij de organisatie van het participatieproces maar nam wel deel aan de sessies, zij richten zich met name op de benodigde besluitvorming voor dit project. De stedenbouwkundige laat in zijn presentatie zien dat de nieuwe wijk zich kenmerkt door een variatie in woningtypen en woningstijlen, veel groen, doorlopende waterverbindingen met natuurvriendelijke oevers en het zoveel mogelijk onttrekken van auto’s uit het straatbeeld.

Co-creatie sessie met de ontwikkelgroep

Tijdens het participatieproces is het van groot belang dat alle deelnemers zich gehoord voelen en daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het resultaat: co-creatie. Daarom is er eerst heel goed geluisterd naar de inbreng van alle deelnemers en duidelijk aangegeven wat wel en niet haalbaar is. Vervolgens is een afgewogen concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Het eerste resultaat mag er zijn: de feedback op het concept stedenbouwkundig plan is positief en alle deelnemers herkennen zich hierin terug. Natuurlijk zijn tevens verbeterpunten benoemd waarmee het concept verder aan kwaliteit kan winnen. Dit is precies de bedoeling van het proces en hiervan wordt het uiteindelijke plan alleen maar beter.

Finetunen stedenbouwkundig plan

De komende periode zal de haalbaarheid van het plan inclusief voorgestelde verbeterpunten verder worden onderzocht. Onderdeel hiervan is het voeren van gesprekken met zowel gemeente als provincie en het werken aan een overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente. Op basis van de resultaten hiervan werkt de stedenbouwkundige het concept verder uit. Tijdens een 4e participatiesessie in het voorjaar van 2023 zal het uitgewerkte stedenbouwkundig plan worden gepresenteerd aan de ontwikkelgroep. Afhankelijk van de reacties zal te zijner tijd worden bepaald of het participatietraject daarmee ten einde komt of zal worden vervolgd. Voor meer informatie over dit project, zie de gemeentelijke site.

Heeft u een vraag over een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan of omgevingsplan? Stuur dan een email naar info@kubiek.nu. We helpen u graag!

Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht
Bekijk het bijbehorende project

Participatie – Cronenburgh IV– Loenen aan de Vecht

Bekijk het project

Gerelateerde blogs

Gebiedsontwikkeling - vakantiepark naar woonwijk - Ermelo

Revitalisering van vakantieparken: een duurzame transformatie

  • Project
  • Gebiedsontwikkeling
  • Participatie
Ontwerpopgave – Appartementencomplex – Haarlem

Harmonie in gebouw en omgeving: Spaarnse Terrassen

  • Project
  • Participatie
  • Visualisaties