dinsdag, 20 september 2022

Natuurinclusief bouwen als nieuwe standaard

Geschreven door 

Tijdens hun werk voor Kubiek Ruimtelijke Plannen valt Diriël van Lienden en Nadine Versluis op dat natuurinclusief bouwen nog niet standaard deel uitmaakt van de ontwikkeling van ruimtelijke ontwikkelingen. Een gemiste kans vinden ze, met een kleine inspanning is al heel veel mogelijk. Diriël en Nadine vertellen er meer over in deze blog.

Wat is natuurinclusief bouwen?
Natuurinclusief bouwen betekent dat in projecten rekening wordt gehouden met de lokale natuur, door middel van het stimuleren van die natuur in de projectomgeving. Dit kan door bijvoorbeeld groen toe te voegen aan woningen (groene daken, groene gevels) en de directe openbare ruimte daaromheen. En door te zorgen voor voldoende ruimte voor lokale dier- en insectensoorten: o.a. door het plaatsen van nestkasten en insectenhotels of door ruimtes open te laten aan de buitenzijde van bebouwingen.

Diriël: “In bestemmingsplannen wordt standaard aandacht geschonken aan de impact van een ontwikkeling op lokale flora en fauna en hoe hier mee om te gaan. Vaak wordt aan de hand van een Quickscan flora en fauna en eventueel vervolgonderzoek bepaald of en zo ja wat er moet gebeuren. Als uit het flora en fauna onderzoek blijkt dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn, kan natuurinclusief bouwen één van de mogelijkheden zijn om het leefgebied van deze diersoorten te behouden of te verbeteren. Maar zelden is natuurinclusief bouwen vanaf de eerste ontwikkeling van een plan onderdeel van de planvorming, het is nog geen gemeengoed.”

Wat levert natuurinclusief bouwen op?
Deze vraag kan het beste worden gesteld aan ecologisch onderzoeksbureau Ecoresult, een bureau waar Kubiek regelmatig mee samenwerkt en dat is gespecialiseerd in alles wat met natuur te maken heeft. Ecoresult: “Door de natuur vanaf het begin een onderdeel te maken van ruimtelijke projecten kan de biodiversiteit in de omgeving behouden blijven of zelfs verbeterd worden. Op grote schaal kan dit de uitsterving van soorten en groei van ongewenste soorten voorkomen. In het projectgebied zelf biedt dit bovendien ook andere directe voordelen: een aantrekkelijke, groene en gezonde omgeving om in te leven, bijdragen aan klimaatadaptatie (waterberging en warmteregulering) en aan geluidsisolatie.”

Hoe kun je het onderdeel maken van integraal werken?
Ruimtelijke plannen moeten al aan allerlei eisen voldoen met betrekking tot thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en flora & fauna. Diriël: “Dit valt goed te combineren met natuurinclusief bouwen. Als bijvoorbeeld een waterberging moet worden gerealiseerd in verband met klimaatadaptatie dan kan deze ook meteen geschikt gemaakt worden als leefgebied voor bepaalde diersoorten. En groen op de daken kan tegelijkertijd zorgen voor luchtverschoning, verkoeling en het bevorderen van de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen kan dus integraal met de andere thema’s worden opgepakt zonder dat dit een aanzienlijke extra inspanning kost en zonder dat dit leidt tot veel hogere kosten.”

Natuurinclusief bouwen is bij wet (Bouwbesluit) niet verplicht. Wel kan bijvoorbeeld een gemeente dit vroeg in een ontwikkeling (ruim voor de bestemmingsplanfase) als voorwaarde stellen aan ontwikkelaars. De Omgevingswet biedt hier extra handvaten voor. Diverse partijen onder leiding van NL Greenlabel en Ballast Nedam stellen nu voor natuurinclusief bouwen als verplichting op te nemen in het Bouwbesluit. Hiervoor hebben ze een petitie aangeboden aan minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge die wordt gesteund door een groot aantal publieke en private partijen en duizenden malen is ondertekend. Het is echter zaak dit niet af te wachten en als overheid of ontwikkelaar al in een vroeg stadium goed na te denken over natuurinclusief bouwen.

 Bent u op zoek naar een projectleider/adviseur ruimtelijke ordening? Bel Kubiek op 0318-50 56 37, of stuur een email naar info@kubiek.nu. We helpen u graag!

Kubiek in cijfers

  • 15 deskundige adviseurs
  • Meer dan 350 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Nieuwsbrieven Kubiek

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 156
3904 JJ  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk