dinsdag, 22 december 2015

Achttien nieuwe chalets in een bosgebied

Geschreven door 
Kubiek recreatie PuttePlannen om een vakantiepark uit te breiden lopen nogal eens spaak na protest van natuurverenigingen. De eigenaar van recreatiecentrum Hazeduinen in Putte, die wil uitbreiden met achttien chalets, vroeg Kubiek een bestemmingsplan op te stellen om iets dergelijks te voorkomen.


Het lijkt niet zo ingewikkeld: een bestaand vakantiepark dat achttien vakantiehuisjes wil bouwen op een aangrenzend perceel. Het stuk grond is al in handen van de eigenaar van het park. Bovendien staat de gemeente niet negatief tegenover het plan, want die ziet graag aantrekkelijke recreatievoorzieningen op haar grondgebied.

Bestemmingsplan
Alleen, het terrein waar de achttien nieuwe chalets moeten komen, is nu nog een stuk bos, waar reeën, verschillende muissoorten, een eekhoorn, egels en allerlei vogels foerageren. Zomaar gaan bouwen is niet alleen in strijd met het huidige bestemmingsplan van het plangebied, maar zou er ook voor kunnen zorgen dat de Flora- en faunawet overtreden wordt en dat natuurorganisaties – niet onterecht – in het geweer komen. De gemeente Woensdrecht, waar Putte onder valt, vroeg daarom om een nieuw bestemmingsplan. Het zou de eigenaar van het park heel wat pijn en moeite gekost hebben om dat zelf aan te leveren. Daarom schakelde chaletbouwer Huis in de tuin Kubiek in, dat de nodige onderzoeken liet uitvoeren en alles overzichtelijk in één document zette.

Onderzocht moest onder meer worden of de bouw niet belemmerd zou kunnen worden door cultuurhistorische of archeologische waarde van het gebied. Dat bleek niet het geval te zijn.

Milieueffecten
De mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit bleken zo gering te zijn, dat ook daar geen nader onderzoek naar gedaan hoefde te worden. Na verkennend bodemonderzoek door Terra Milieu bleek de bodemkwaliteit ook geen bezwaar voor bebouwing. Kubiek adviseerde wel om het grondwater niet op te pompen voor beregening of consumptie in verband met een verhoogde concentratie zware metalen in de bodem.

Waterhuishouding
Sinds 2003 moet een toelichting van een ruimtelijk plan ook aandacht besteden aan de waterhuishouding in een zogeheten waterparagraaf. Daarom zijn ook de gevolgen voor de waterhuishouding onderzocht. Met de bouw van chalets en de aanleg van parkeerplaatsen zal de waterhuishouding veranderen, vooral doordat het bebouwd oppervlak toeneemt. Dat wordt echter gecompenseerd door een vijver in het midden van het geplande gebied, die zal zorgen voor extra waterbergingscapaciteit. Om duurzaam om te gaan met regenwater, zullen afval- en regenwater bovendien gescheiden worden afgevoerd en bij de bouw zal Huis in de tuin geen milieuverontreinigende materialen gebruikt die in het water terecht kunnen komen. Er waren vanuit waterhuishoudkundige overwegingen daarom geen bezwaren tegen het plan.

Flora en fauna
Omdat de nieuwbouw van de chalets mogelijk schade zal aanrichten aan beschermde diersoorten en natuurgebieden, heeft ecologisch adviesbureau Ecoresult in opdracht van Kubiek een zogeheten natuurtoets beschermde soorten en natuurgebieden uitgevoerd. Dit moet voorkomen dat wet- en regelgeving over flora, fauna en natuurgebieden worden overtreden.
Uit deze studie bleek bijvoorbeeld dat er een eekhoorn in het gebied leeft. Als uit nader onderzoek duidelijk wordt in welke boom deze eekhoorn zijn nest heeft, kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om deze boom te laten staan.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek van Ecoresult heeft Kubiek ook een aantal algemene aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden, bijvoorbeeld om contact op te nemen met een ecoloog, die waardevolle bomen in het plangebied kan aanwijzen. Het verdient volgens Kubiek ook aanbeveling om vogelnestkasten te plaatsen en in spouwmuren verblijfplaatsen voor vleermuizen te creëren.
Er zijn nog veel meer dingen die uitgezocht moesten worden. Zo is Kubiek ook nagegaan of er met het oog op de Natuurbeschermingswet een vergunning aangevraagd moest worden. Omdat de bouw van de vakantiewoningen de doelstellingen van Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur niet in gevaar lijkt te brengen, bleek dat niet nodig te zijn.

Draagvlak inrichtingsplan
Al met al heeft Kubiek inmiddels veel kennis over het plangebied en ligt er een gedegen ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan op tafel. In aansluiting hierop heeft Huis in de tuin Kubiek gevraagd om een inrichtingsplan te maken dat rekening houdt met mogelijkheden voor ontsluiting en parkeren, natuurwaarden, archeologische waarden en het recreatief beleid van de gemeente.

Door online publicatie van het inrichtingsplan en het bestemmingsplan kunnen mensen reageren op de plannen. Dit zal het draagvlak voor de nieuwbouwplannen ten goede komen. Na vaststelling van het bestemmingsplan weet de eigenaar of de achttien chalets volgens plan zullen worden gebouwd, op een manier die rekening houdt met de natuurwaarden.

Nieuwsbrieven Kubiek

Kubiek in cijfers

  • 14 deskundige adviseurs
  • Meer dan 250 projecten per jaar
  • 7 jaar actief op de Nederlandse markt
  • Projecten in meer dan 250 gemeenten

  

Klanttevredenheid

Laatste berichten

Laatste tweets


Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte ervoor zorgt dat de opdrachtgevers niet als nummer worden behandeld.… https://t.co/gRIV4TtV6B

Lees in onze nieuwe blog hoe @KubiekRuimte middels een wijziging van het bestemmingsplan, en de uitgebreide aanvraa… https://t.co/uFi29DfkgJ
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01

Lid van de BNSP

sbb beeldmerk