Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

kubiek-beeldmerk De Omgevingswet

bigstock Cow Landscape 5636710


Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet voegt 26 wetten samen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Verschillende oude wetten voor ruimte, infrastructuur, natuur, water, milieu en wonen worden geïntegreerd in één overzichtelijke wet. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2021 in werking treden. De Crisis- en herstelwet (Chw) geeft echter nu al de mogelijkheid aan overheden om te experimenteren met de Omgevingswet.
Om de wet tot uitvoering te brengen, worden de volgende zes kerninstrumenten ingezet:
1. De omgevingsvisie
Het Rijk, de provincie en de gemeente moeten ieder een integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving opstellen. Deze visie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed en is richtinggevend bij de omgevingsplannen en omgevingsverordeningen.

2. Het programma
Het programma bestaat uit beleidsvoornemens en maatregelen om de doelen uit de omgevingsvisie duidelijk en concreet te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en het rioleringsprogramma.

3. Decentrale regelgeving, waaronder:
a. De omgevingsverordening van de provincie
Hierin staan regels voor burgers en bedrijven (bijvoorbeeld over vergunningplichten), regels voor de overheid (bijvoorbeeld over hoe ze een vergunningaanvraag moeten beoordelen) en instructieregels voor gemeenten en waterschap over hoe zij hun taken moeten uitvoeren.
b. Het omgevingsplan van de gemeente
Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen zodra de Omgevingswet in werking treedt. Het bevat regels over activiteiten waar iedereen binnen de gemeente zich aan moet houden.
c. De waterschapsverordening van het waterschap
De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen en watergangen binnen het beheersgebied van een waterschap.

4. Algemene rijksregels
Deze regels geven vooraf duidelijkheid over wat wel en niet mag bij een activiteit. Deze regels hebben bijvoorbeeld betrekking op bouw- en sloopactiviteiten en milieubelastende activiteiten.

5. De omgevingsvergunning
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt toestemming gevraagd om een bepaalde activiteit in de fysieke leefomgeving uit te voeren. Met deze omgevingsvergunning komen veel vergunningen samen en hoeft er maar één vergunning aangevraagd te worden.

6. Het projectbesluit
Met een projectbesluit kan een bevoegd gezag toestemming geven voor ingrijpende en ingewikkelde projecten waarbij een publiek belang speelt.


En Kubiek?

Kubiek Ruimtelijke Plannen is een bureau dat mee gaat met de nieuwste ontwikkelingen en zich actief voorbereid op de Omgevingswet. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in het doorlopen van planologische en juridische procedures en helpen u graag bij uw vragen.


Links:

 

kubiek-beeldmerk Stedenbouw

kubiek-stedenbouw-linielanding


Kubiek in de stedenbouwkundige opgave. Het creactieve proces, de integrale planvorming en nauwe communicatie tussen projectpartners.  

De beste projecten danken hun succes aan de eerste goede ideeën. Bij een stedenbouwkundig vraagstuk naar de mogelijkheden van een locatie komt onze complementaire dienstverlening goed tot zijn recht. We kunnen dan in een vroeg stadium een goede start maken van een project met een analyse van randvoorwaarden en eerste stedenbouwkundige voorstellen. Dit zien wij als een creatief proces met in eerste instantie u als opdrachtgever om te komen tot eerste ideeën en vervolgens de gemeente om deze verder af te stemmen op de gewenste stedenbouwkundige ontwikkeling. In dit creatieve proces zoeken wij veel interactie om alle ideeën te kunnen trechteren naar de meest passende voor de locatie. Onze ervaring is dat dit creatieve proces een enthousiasmerend effect heeft op de samenwerking tussen ontwikkelaar, gemeente en betrokken adviseurs. Nauwe communicatie draagt bij aan de vorming van plannen die haalbaar zijn in de markt.

Wat doen wij?

In de stedenbouw:
 • Ontwerpen wij inrichtingsplannen;
 • Doen wij massastudies naar haalbaar programma en bouwhoogtes;
 • Bepalen wij de hoeveelheid woningen voor een locatie;
 • Maken wij beeldkwaliteitsplannen;
 • Maken wij inrichtingsplannen of inpassingsplannen, vaak op het raakvlak van stedenbouw en landschap;
 • Maken wij stedenbouwkundige plannen, vaak in combinatie met contourenstudies van geluid, externe veiligheid en milieuzones.

Werkwijze

Elk project vraagt om een specifieke werkwijze maar in het algemeen is dit de volgorde:
 • Wij bespreken uw vraag en verkennen in dit gesprek de mogelijkheden vaak aan de hand van referentieprojecten. Ook kunnen we in dit gesprek nog ideeën inbrengen waar mogelijk nog niet aan is gedacht.
 • In dit eerste gesprek gaan we ook in op de planologische procedure en onderzoeken naar milieu- en omgevingsfactoren.
 • We maken een offerte die u kunt gebruiken voor de opdrachtverlening.
 • Vervolgens gaan we in gesprek met de gemeente over de stedenbouwkundige mogelijkheden en medewerking aan een planologische procedure. In dit gesprek bespreken we ook de producten die nodig zijn voor de planologische procedure.
 • Hierna gaan we aan de slag met de eerste stedenbouwkundige producten volgens een afgesproken planning.
 • In de planning zijn opgenomen de go/no-go momenten.
 • We ronden het stedenbouwkundig vraagstuk af met een instemming van de stedenbouwkundige van de gemeente of indien nodig een commissie ruimtelijke kwaliteit
 

Links:

Wat is een inrichtingsplan / inpassingsplan?

Bij een ruimtelijk initiatief waar sprake is van nieuwbouw, staat vaak de inrichting van het kavel centraal. De inrichting kan van belang zijn voor de beeldkwaliteit van het perceel en de directe omgeving. Vaak zijn er diverse zaken die invloed hebben op de inrichting van een perceel, waarbij gedacht kan worden aan de bereikbaarheid, aanwezigheid van bomen en wegen, zonoriëntatie en perceelgrenzen. Bij de inrichting van een terrein of kavel wordt daarnaast gekeken naar de inpassing in de omgeving, de specifieke kernkwaliteiten, de omgeving of het gebied. Een inrichtingsplan is een plan waarin alle ruimtelijke zaken samenkomen in een weloverwogen en integraal ontwerpplan. Doel is een optimale invulling van de locatie waarbij de ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven. Dit plan wordt vervolgens aan de gemeente voorgelegd ter beoordeling.

Wat kan Kubiek hierin betekenen?

Voor het opstellen van een inrichtingsplan is vooraf een analyse nodig van de bestaande situatie. De gewenste ontwikkeling wordt in kaart gebracht en de specifieke locatie wordt geanalyseerd. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn qua bereikbaarheid, stedelijke of landschappelijke inpassing en de lokale kernkwaliteiten van het gebied. Om dit uit te werken is planologische en bouwkundige kennis vereist. Kubiek heeft ruime ervaring met het ontzorgen van de opdrachtgever op gebied van inrichtingsplannen. Samen met u streven wij naar een optimale invulling van uw kavel, binnen mogelijke planologische en welstandstechnische eisen. 

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met onze adviseurs. Samen met u kunnen wij de mogelijkheden bespreken en onze kennis met u delen.

Inrichtingsplan kubiek ruimtelijke plannen

Naar Stedenbouw

Gemeenten dienen voor hun grondgebied te beschikken over actuele bestemmingsplannen van maximaal 10 jaar oud. Om aan deze eis uit de Wet ruimtelijke ordening te kunnen voldoen, kunnen gemeenten, naast het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, er ook voor kiezen een beheersverordening op te stellen. Een beheersverordening kan interessant zijn voor bestaande gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien, zoals bijvoorbeeld woonwijken. Met de beheersverordening wordt vrijwel uitsluitend de bestaande planologische situatie vastgelegd in een nieuw beleidskader. Nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van kleine uitbreidingen zoals aan- en uitbouwen, schuurtjes en dakopbouwen, kunnen in een beheersverordening niet mogelijk worden gemaakt. Wanneer de gemeenteraad een beheersverordening heeft vastgesteld komt het onderliggende bestemmingsplan te vervallen.

Mocht uw gemeente overgaan tot het vaststellen van een beheersverordening in uw directe omgeving dan kunnen wij voor u nagaan of dit van invloed is op uw situatie. Mocht dit het geval zijn dan kunnen wij een gedegen zienswijze tegen deze beheerverordening voor u opstellen.Naar Ruimtelijke plannen

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

Elk deel van Nederland heeft een bestemmingsplan. Soms heeft de gemeente dit bestemmingsplan aangevuld met een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is niet perse juridisch bindend. Het vormt een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw. Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen en vertaalt principes naar concrete oplossingsrichtingen. Voor ontwikkelingen op kavelniveau heeft de gemeente vaak geen specifiek beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft vaak wel een welstandsnota dat vertaald kan worden in een beeldkwaliteitsplan. Als er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling met invloed op de beeldkwaliteit van dit gebied, kan de gemeente vragen om een beeldkwaliteitsplan ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling. Door middel van het beeldkwaliteitsplan dient er aangetoond te worden dat er met de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een goede beeldkwaliteit.

Welke aspecten worden er in een beeldkwaliteitsplan benoemd?

Inrichting beeldkwaliteitsplan kubiek ruimtelijke plannenIn een gemeentelijk beeldkwaliteitsplan wordt ingegaan op de geschiedenis en de ontwikkeling van het gebied. Het beleid op ruimtelijk gebied met behoud of versterking van de landschappelijke of stedelijke kernkwaliteiten staan hierin centraal. Er worden richtlijnen gegeven om de beeldkwaliteit in de toekomst te waarborgen.

Bij het opstellen van een beeldkwaliteitsplan ten behoeve van een voorgenomen ontwikkeling wordt voor de planlocatie de geschiedenis, de huidige beeldkwaliteit en ontwikkeling van de landschappelijke of stedelijke kernkwaliteiten beschreven. De huidige en gewenste beeldkwaliteit wordt in woord en beeld beschreven. Daarnaast wordt het voornemen getoetst aan het gemeentelijk beleid, vaak beschreven in de welstandsnota. In het beeldkwaliteitsplan worden concrete maatregelen en voorstellen genoemd om de plaatselijke kernkwaliteiten te versterken en de beeldkwaliteit te verbeteren.

Wat is de juridische status van een beeldkwaliteitsplan?

Een beeldkwaliteitsplan van de gemeente komt vaak parallel aan het bestemmingsplan tot stand. Het plan wordt doorgaans door de gemeenteraad vastgesteld als beleidsstuk en gekoppeld aan het bestemmingsplan. De toetsing van het beeldkwaliteitsplan gebeurt hoofdzakelijk door de welstandscommissie.

Als de gemeente vraagt om een beeldkwaliteitsplan is het aan de initiatiefnemer om hiermee, naar de gemeente toe aan te tonen, dat er sprake is van een goede en verbeterde beeldkwaliteit die aansluit op de kernkwaliteiten van het landschappelijk of stedelijk gebied. Het is vervolgens aan de gemeente om hierop te reageren en bij een positieve beoordeling de ruimtelijke procedure te starten.

Wat kan Kubiek betekenen in het opstellen van een beeldkwaliteitplan?

Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan is voor elk gebied anders. Een stedelijk gebied behoeft een andere beeldkwaliteit en inpassing dan een agrarisch landschap. Kennen en herkennen van streekeigen kenmerken vormt hierbij het uitgangspunt. Het versterken van zichtlijnen, terugbrengen van landschapsstructuren, ontwikkelen van ontwerpvarianten, behoeft de kennis en expertise van een specialist. Met de ruimtelijke kennis, stedenbouwkundige ervaring en de planologische denkwijze is Kubiek in staat om voor u een beeldkwaliteitsplan op te stellen met een optimale inpassing van uw initiatief in de omgeving!

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op met onze adviseurs. Samen met u kunnen wij de mogelijkheden bespreken en onze kennis met u delen.Naar Stedenbouw 
 

Laatste berichten

Laatste tweets

Kubiek Ruimte
Kubiek groeit en is daarom op zoek naar twee nieuwe collega's. Ben jij de adviseur met teamspirit of de projectleid… https://t.co/t4Az2IpXvU
Kubiek Ruimte
Volgende week donderdag (12 april) is de eerste #cursusmiddag #Omgevingswet. Er zijn nog plaatsen vrij! Wil je in é… https://t.co/aM7Zvvzm9o
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01