Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Wilt u een aanvraag indienen op omgevingsloket.nl ?

Weet u voordat u een aanvraag indient in omgevingsloket.nl welke vergunning u wilt hebben. In het bestemmingsplan kunt u opzoeken of u een omgevingsvergunning of aanlegvergunning nodig heeft. Ook geldt er sinds het jaar 2014 een nieuwe bebouwingsregel voor vergunningsvrij bouwen.

Wat is de termijn van behandeling van een aanvraag?

Er zijn verschillende proceduretijden voor behandeling van een aanvraag. Op onze site kunt u aan de rechterkant de verschillende proceduretermijnen bekijken en downloaden.

Heeft u met de gemeente overleg gehad over uw aanvraag?

Hierbij zult u geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en de mogelijkheden die er zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. Bij het afwijken van het bestemmingsplan kan worden gezocht naar speelruimte in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.

Kubiek is deskundig in het verkrijgen van vergunningen!

Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende aanvragen voor een omgevingsvergunning of aanlegvergunning. Voor uw overleg met de  gemeente kunnen wij de juiste vragen formulieren en indien gewenst namens u het nodige uitzoekwerk doen.

Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van uw aanvraag en het mogelijk maken van uw plan. Indien nodig gaan wij op zoek naar speelruimte in de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening.  

Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.

natuurbescherming kubiek ruimtelijke plannenDe Natuurbeschermingswet (Nb-wet) regelt de bescherming van specifieke natuurgebieden. In de Nb-wet zijn de bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. Op grond van de Natuurbeschermingswet zijn Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands beschermd. Planten en dierensoorten worden beschermd op basis van de Flora- en faunawet.

 Naar Omgevingsvergunningen

Een dakkapel, een uitbouw of een garage bouwen - in veel gevallen kan dit zonder een omgevingsvergunning in het kader van de Wabo. De plannen hoeven dan zelfs niet te voldoen aan het bestemmingsplan. Vergunningvrij bouwen scheelt u veel geld en tijd. Het betreft wel vooral eenvoudige bebouwing, meestal aan de achterkant van de woning. Voor aanpassingen aan de voorgevel is altijd een vergunning nodig.

Bij vergunningsvrij bouwen hoeft u de gemeente niet op de hoogte te stellen van uw activiteiten. Het betekent echter niet dat er geen regels meer gelden voor het bouwen Er moet nog steeds voldaan worden aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan eisen met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie. Vergunningvrije plannen worden ook niet bekeken door de welstandscommissie. Als er echter onaanvaardbare situaties ontstaan, kan een gemeente alsnog ingrijpen.

vergunningsvrij bouwen kubiek ruimtelijke plannenDe regels voor vergunningsvrij bouwen zoals opgenomen in de Wabo zijn deels heel eenvoudig toepasbaar, bijvoorbeeld als het gaat om een dakkapel, zonnepanelen of een schutting. Gaat het om aanbouwen of bijbouwen, dan wordt het ingewikkelder, omdat hier de bestaande bijgebouwen een rol spelen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij realiseren van bouwwerken soms uitgebreider als het bestemmingsplan ook meer toelaat. In dat soort gevallen komt de verschillende regelgeving bij elkaar en ontstaat een ingewikkelde puzzel.

Het is mogelijk een combinatie te maken tussen deels bouwen mét vergunning en deels vergunningvrij. Ook kan het voorkomen dat u alleen een vergunning hoeft aan te vragen voor het kappen van een boom maar niet voor het neerzetten van een carport.

Kubiek Ruimtelijke Plannen kan voor u uitzoeken waar u wel of geen vergunning voor nodig heeft en wat voor u het voordeligst is.Naar Omgevingsvergunningen

monumentenwet kubiek ruimtelijke plannenAls eigenaar of bewoner van een monument mag u uw huis of pand niet zomaar verbouwen of slopen. Hiervoor dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Onderdeel van deze omgevingsvergunning is een zogeheten ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing komt het hoofdstuk monument terug als cultuurhistorie en archeologie.

Kubiek Ruimtelijke Plannen kan u assisteren en voor u uitzoeken of uw plannen in strijdt zijn met de monumentenstatus die uw of het pand heeft.Naar Omgevingsvergunningen

bouw en buitengebied maart 2011 128Voor ruimtelijke projecten gelden veel regels van het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap. Hoe complexer het project, hoe meer regels uit het omgevingsrecht en het milieurecht van toepassing zijn. Voor een vlotte voorbereiding en realisatie dient u dit alles goed in beeld te hebben en er rekening mee te houden. Vergunningen hebben in de regel een groot effect op de planning van uw project en zijn vaak een oorzaak van vertraging. 

Kubiek Ruimtelijke Plannen kan een overzicht maken van alle regels die van toepassing zijn voor uw project en een lijst opstellen van de benodigde vergunningen. Deze wordt vervolgens omgezet naar een planning en actielijst. Hiermee krijgt u grip op deze zaken.Naar Omgevingsvergunningen

Laatste berichten

Laatste tweets

Kubiek Ruimte
Kubiek groeit en is daarom op zoek naar twee nieuwe collega's. Ben jij de adviseur met teamspirit of de projectleid… https://t.co/t4Az2IpXvU
Kubiek Ruimte
Volgende week donderdag (12 april) is de eerste #cursusmiddag #Omgevingswet. Er zijn nog plaatsen vrij! Wil je in é… https://t.co/aM7Zvvzm9o
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01