Uw vraagstuk / Onze diensten

Het dienstenaanbod van Kubiek Ruimtelijke Plannen.

Bestuursdwang is een vorm van handhaving door de overheid met het doel om de situatie zo spoedig mogelijk terug te brengen naar een legale situatie. De overheid zal, na het geven van een waarschuwing een last (of bevel) geven om binnen uw invloedsfeer de situatie aan te passen en terug te brengen naar een acceptabele, legale situatie. Dit is bestuursdwang of een last onder dwangsom; beiden hebben een herstelsanctie. Bij bestuursdwang bestaat de dwang daarin dat de gemeente ermee dreigt dat als u zelf niet binnen een bepaalde termijn tot herstel overgaat, de gemeente zelf actief zal optreden en op uw kosten een herstelactie uitvoert of uit laat voeren.

Bij een last onder dwangsom wordt het verbeuren van een bepaald bedrag in het vooruitzicht gesteld bij het negeren van de last of het bevel.

In de waarschuwingsbrief of aankondiging van bestuursdwang wordt de mogelijkheid genoemd tot het indienen van een zienswijze. Het is zaak om hiervan gebruik te maken en de gemeente of een ander bestuursorgaan te laten weten waarom u handelt zoals u handelt.

Wat kan Kubiek voor u betekenen?

Kubiek Ruimtelijke Plannen kan voor u een zienswijze opstellen. Daarnaast staat bezwaar en beroep open tegen besluiten van de overheid in de sfeer van handhaving, hetwelk Kubiek eveneens voor u kan verzorgen.

Heeft u te maken met bestuursdwang of een dwangsom van de gemeente? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.Naar Bezwaar en beroep

Wanneer u van mening bent dat de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan onvoldoende rekening heeft gehouden met uw zienswijze tegen het bestemmingsplan, heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Ook wanneer de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld en u het niet eens bent met de doorgevoerde wijziging heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan wordt na de besluitvorming nogmaals 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn heeft u de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De Raad van State zal nagaan of u belanghebbende bent en of het beroep tijdig is ingesteld.

De Raad van State (RvS) neemt kennis van het besluitvormingsproces en de gronden van uw beroep. Daarbij houdt ze rekening met de beleidsvrijheid van de gemeenteraad, waarbinnen ze eigen en democratisch gelegitimeerde keuzes kan maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Wel zal de RvS toetsen of de “algemene beginselen van behoorlijk bestuur” zijn nageleefd. Tot de beginselen behoren: zorgvuldigheid, evenwichtige belangenafweging, bevoegdheden zijn gebruikt voor doel waarvoor ze zijn verleend, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

Naast het vaststellen van een bestemmingsplan kan ook tegen andere besluiten in het ruimtelijk bestuursrecht (hoger) beroep worden ingesteld, bijvoorbeeld:

  • Omgevingsvergunning (na bezwaarprocedure)
  • Bestuursdwang en last onder dwangsom (na bezwaarprocedure)
  • Provinciale verordening ruimte
  • Proactieve of reactieve aanwijzing van een provincie
  • Inrichtingsplan onder de Wet inrichting landelijke gebied (Wilg).


Naar Bezwaar en beroep

Als uw een bezwaar heeft tegen een bestemmingsplan dat de gemeente voorbereidt of heeft opgesteld dan zijn er een aantal momenten waarop u uw bezwaren kunt uiten. Bezwaren tegen een bestemmingsplan kunt u tijdens de voorontwerpfase kwijt in de vorm van een inspraakreactie. De ontwerpfase is het begin van de formele bestemmingsplanprocedure (deze procedure is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening). Tijdens de ter inzage legging kunt u uw bezwaar kenbaar maken in een zogeheten zienswijze.

Na de ontwerpfase volgt de fase waarin de gemeenteraad het bestemmingsplan zal gaan vaststellen. Veel gemeenten bieden burgers de mogelijkheid om, voordat de gemeenteraad overgaat tot besluitvorming, in te spreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Deze mogelijk kunt u benutten om uw bezwaren tegen een mogelijk besluit van de raad kenbaar te maken (dus bij politieke partijen).

Nadat de gemeenteraad heeft besloten het bestemmingsplan vast te stellen biedt de wet de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Raad van State. De rechter zal dan toetsen of uw bezwaren op de juiste wijze zijn meegenomen bij de besluitvorming.

bezwaar-tegen-bestemmingsplanNaar Bezwaar en beroep

In de krant of op de website van uw gemeente wordt bekend gemaakt welke omgevingsvergunningen er door de gemeente zijn afgegeven. Wanneer de gemeente in uw directe omgeving een omgevingsvergunning heeft afgegeven heeft dit mogelijk gevolgen voor uw situatie. Het is daarom mogelijk om binnen 6 weken, nadat de omgevingsvergunning is verzonden, schriftelijk bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. De mogelijkheid om bezwaar te maken geldt echter alleen voor 'belanghebbenden'. U bent belanghebbende als de vergunning betrekking heeft op een locatie in de directe omgeving van uw woning of bedrijf en uw belang hierdoor rechtstreeks wordt getroffen. Het beperkt zich hierbij niet alleen om directe omwonenden. Dat geldt ook voor mensen en bedrijven die door de voorgenomen bouw benadeeld worden in hun woon- en leefomgeving respectievelijk hun bedrijfsvoering.

U bent ook belanghebbende wanneer u door middel van een vereniging of stichting een bepaald belang vertegenwoordigd. Voorbeelden hiervan zijn historische verenigingen of stichtingen tot natuurbehoud.

Het orgaan dat heeft besloten over de omgevingsvergunning behandelt ook het bezwaar, meestal het College van Burgemeester & Wethouders. Meestal laat het college zich adviseren door een Commissie van Bezwaarschriften. Deze commissie vraagt aan de bezwaarmakers een mondelinge toelichting op de bezwaren tegen de omgevingsvergunning, zodat men een goed beeld krijgt van de wijzigingen en belangen. Het College van B&W besluit vervolgens tot handhaving of aanpassing van de verleende vergunning.

Het zou kunnen dat u wilt voorkomen dat de vergunninghouder al start met zijn/haar project, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt. In dat geval is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad van State. De Raad van State behandelt deze aanvraag met voorrang en kan besluiten om de vergunning te schorsen, zodat de vergunninghouder nog niet kan beginnen, zolang de procedure van uw  bezwaar tegen de betreffende omgevingsvergunning loopt. Kubiek Ruimtelijke Plannen kan de aanvraag bij de Raad van State voor u verzorgen.Naar Bezwaar en beroep

Wilt u een zienswijze geven op het bestemmingsplan?

De gemeenten bieden omwonenden en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze te geven op het ontwerp bestemmingsplan. Zij zullen de zienswijzen meewegen in de verdere afronding van het bestemmingsplan. Mogelijk leidt de zienswijze tot een aanpassing van het plan. U kunt een zienswijze geven in de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.


Wanneer ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage?

Nadat het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld, het vooroverleg in het kader van artikel 3.1.1 Bro heeft plaatsgevonden en de eventuele inspraakreacties zijn verzameld, wordt het ontwerpbestemmingsplan voorbereid.

Bij het opstellen van het  ontwerpbestemmingsplan wordt rekening gehouden met de binnengekomen reacties van de instanties en andere belanghebbenden. Waar nodig of gewenst wordt het bestemmingsplan hierop aangepast.

Het ontwerpbestemmingsplan zal vervolgens voor zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de formele start van de bestemmingsplanprocedure. Ieder bestemmingsplan zal als ontwerp ter inzage gelegd moeten worden voor een periode van zes weken. Binnen de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om hun zienswijzen op het bestemmingsplan kenbaar te maken.


Welke meerwaarde heeft een zienswijze voor de beroepsfase van het bestemmingsplan?

Wanneer de gemeente in uw ogen onvoldoende rekening heeft gehouden met uw zienswijzen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast heeft gesteld bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij Raad van State.

Diegenen die geen zienswijze hebben ingediend hebben deze mogelijkheid in principe niet. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor hen die redelijkerwijs niet hadden kunnen reageren op het bestemmingsplan of wanneer het bestemmingsplan na ter inzage legging gewijzigd wordt vastgesteld.


Kubiek is deskundig in het opstellen van een zienswijze

Onze deskundigheid betreft een ruime ervaring met uiteenlopende bestemmingsplannen en zienswijzen. Wij zien vooral een meerwaarde in het inschatten van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging op basis van uw zienswijze.


Wilt u meer weten of een indicatie van kosten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave.Naar Bezwaar en beroep

Laatste berichten

Laatste tweets

Kubiek Ruimte
Kubiek groeit en is daarom op zoek naar twee nieuwe collega's. Ben jij de adviseur met teamspirit of de projectleid… https://t.co/t4Az2IpXvU
Kubiek Ruimte
Volgende week donderdag (12 april) is de eerste #cursusmiddag #Omgevingswet. Er zijn nog plaatsen vrij! Wil je in é… https://t.co/aM7Zvvzm9o
Follow Kubiek Ruimte on Twitter

Bedrijfsgegevens

kubiek-ruimtelijke-plannen-logo


Kerkewijk 117
3904 JB  Veenendaal

0318 - 50 56 37
F  0318 - 51 92 69

I   www.kubiek.nu
info@kubiek.nu

KVK    60051361
Bank  NL93.INGB.0006.476.588
BTW   NL853.746.989.B01